.
 

 

Q:水痘與帶狀疱疹有何關聯性?

 

A:水痘病毒會潛伏在神經節,免疫功能低下復發的時候,表現為帶狀疱疹,沿著某感覺神經皮膚分布之區域長出丘疹、再變成水疱、膿疱、結痂。

 
 

 

 

 
 

 

本篇文章讓你覺得?

 

投票結果

 

內容普通、只是一般的資訊
內容沒有幫助

 

 

有幫助 普通 無幫助
 
 
 
讀完本篇文章你還想找?     

 

 


  你好, 回小窩,(登出)